guest:

《雜阿含經》卷三十七第1052經:「有惡法,有真實法。諦聽,善思,當為汝說。云何為惡法?謂殺生、不與取、邪婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、恚、邪見,是名惡法。云何為真實法?謂離殺生,乃至正見,是名真實法。」

為何十善是真實法?真實法似乎該是出世間、涅槃一類的法?


David Chiou:

「真實法」巴利文作saddhamma,指正法、真實的教義,是惡法、邪法的對稱。

舉例而言,「正見」有「世間正見」及「出世間正見」,兩者都是正法、都是真實的教義,雖然出世間正見才是佛法的獨特處。善有善報是必然的,也是真實法。

在《阿含經》中,「真實法」這個詞不專指出世間法,而是指正法,十善即為真實法,可見如下各經:

《雜阿含經》卷38:「有善男子、善女人,在所城邑、聚落,成就真實法,盡形壽不殺生、不偷盜、不邪婬、不妄語、不飲酒。」(CBETA, T02, no. 99, p. 278, c21-23)

《雜阿含經》卷47:「若男子、女人受持淨戒,修真實法,身善業成就,口、意善業成就,臨壽終時,身遭苦患,沈頓床褥,眾苦觸身;彼心憶念先修善法,身善行,口、意善行成就,當於爾時,攀緣善法:『我作如是身、口、意善,不為眾惡,當生善趣,不墮惡趣。』心不變悔,不變悔故,善心命終,後世續善,是名不燒燃法。」」(CBETA, T02, no. 99, p. 341, a17-24)

 
agama/什麼是_真實法.txt · 上一次變更: 2020/10/23 12:23
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS
知客處  
帳號:

密碼:

以後自動登入忘記密碼?

歡迎註冊以享全權!
© 1995- 卍 台大獅子吼佛學專站
TIME:0.11002993583679