DL:

中阿含卷20第81經在最後面世尊提到十八德,其中第4~8德,和第12~18德這幾個數字,在校勘上我不能確定。

第4~8德:

[0557b17] 「復次,比丘生三惡念欲念、恚念、害念,若生三惡念,心終不著,如是修習念身、如是廣布者,是謂第四、[2]五、六、七德。
[0557b20] 「復次,比丘離欲、離惡不善之法,至得第四禪成就遊,如是修習念身、如是廣布者,是[3]謂第八德。

磧砂藏跟CBETA是一致,永樂藏和莊春江居士都作:
第四德
第五至第八德

第12~18德:

[0557c02] 「復次,比丘若有息解脫,離色得無色,如其像定身作證成就遊,而以慧觀知漏、斷漏,如是修習念身、如是廣布者,是謂第十二、[5]十三、十四、十五、十六、十七德。
[0557c05] 「復次,比丘如意足、天耳、他心智、宿命智、生死智,諸漏已盡,得無漏心解脫、慧解脫,於現法中自知自覺,自作證成就遊,生已盡,梵行已立,所作已辦,不更受有,知如真。如是修習念身、如是廣布者,是[6]謂第十八德。如是修習念身、如是廣布者,當知有此十八功德。」

上面這兩段,磧砂藏和CBETA一致,永樂藏和莊春江居士都作:
第十二德
第十三至第十八德

從經文上看不出來4~8德和第12~18德的位置,大正藏在這一經底下有:
十八德內關六七八并十三至十七者,應在第五、第十八德內也。南本結在第四、第十二中,理猶難曉

可是這一段註解在我看來也是「理難猶曉」,不曉得是根據什麼認為5~8在一起,13~18在一起。

不曉得大家對這段經文的意見和看法?


David Chiou:

這幾處永樂藏較合理:

第4~8德:

[0557b17] 「復次,比丘生三惡念欲念、恚念、害念,若生三惡念,心終不著,如是修習念身、如是廣布者,是謂第四、[2]五、六、七德。

第四德即是八正道的「正志」。

[0557b20] 「復次,比丘離欲、離惡不善之法,至得第四禪成就遊,如是修習念身、如是廣布者,是[3]謂第八德。

這是指初禪至四禪,因此算四個:5、6、7、8。

第12~18德:

[0557c02] 「復次,比丘若有息解脫,離色得無色,如其像定身作證成就遊,而以慧觀知漏、斷漏,如是修習念身、如是廣布者,是謂第十二、[5]十三、十四、十五、十六、十七德。

第12德指修到無色定。 (初禪至四禪是色界定。)

[0557c05] 「復次,比丘如意足、天耳、他心智、宿命智、生死智,諸漏已盡,得無漏心解脫、慧解脫,於現法中自知自覺,自作證成就遊,生已盡,梵行已立,所作已辦,不更受有,知如真。如是修習念身、如是廣布者,是[6]謂第十八德。如是修習念身、如是廣布者,當知有此十八功德。」

這六神通即六個功德:13~18。

 
agama2/研討_中阿含經_卷二十第81經校勘.txt · 上一次變更: 2020/10/23 14:13
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS
知客處  
帳號:

密碼:

以後自動登入忘記密碼?

歡迎註冊以享全權!
© 1995- 卍 台大獅子吼佛學專站
TIME:0.17114210128784